logo
Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

 

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hydroland Chorobik Gawęda Malec Wojtycza Sp.j.  Z Administratorem można kontaktować się pod adresem: ul. Jawornik 658, 32-400 Myślenice, poprzez e-mail: biuro@hydroland.com.pl oraz telefonicznie: +48 12 272 56 40.

 

  1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  2. Dane osobowe klientów mogą być przez nas przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług dotyczących sprzedaży produktów z zakresu techniki grzewczej i sanitarnej, tj.:

1) zawarcia i wykonania umowy, w tym prowadzenia kontaktu i realizacji płatności (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),

2) rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),

3) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) przechowywania/archiwizowania dokumentacji w zakresie umów i dokumentów dla celów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

5) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak obowiązki księgowo-rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

6) prowadzenia działań marketingowych – np. programy rabatowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np.  Krajowa Administracja Skarbowa.
  2. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom świadczącym usługi wsparcia IT lub dostarczającym oprogramowanie informatyczne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy.

 

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali przez okresy wskazane przepisami prawa i zgodnie z zasadą rozliczalności oraz innych ustaw szczególnych, tj.:
1) Dokumentacja rozliczeniowa (faktury, rachunki) – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

2) Dokumentacja związana z rękojmią i reklamacją – przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

3) Dane dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu

 

  1. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury VAT jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pan/Pani prawo żądania od nas:

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) Otrzymania kopii danych osobowych,

3) Sprostowania danych osobowych,

4) Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem:

– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody 

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. 

 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

  1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. 

Copyright © 2021 Hydroland | Wszystkie prawa zastrzeżone
Scroll Up